Watersport Oostende Spuikom vzw

Vicognedijk 30 – 8400 Oostende

Tel: 0493 82 52 77 (clubhuis)

www.spuikom.be

zeilschool@spuikom.be

 

 

                       

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Watersport Oostende Spuikom VZW

 

DEEL 1. ALGEMEEN

Artikel 1: Beheersvorm - maatschappelijke zetel Watersport Oostende Spuikom, afgekort WOS - WOS is een VZW en lid van WWSV. De maatschappelijke zetel van de club is gevestigd te 8400 Oostende, Vicognedijk 30.

 Artikel 2: Doel - Dit H.R. heeft tot doel de rechten, plichten en verbintenissen van de club en haar leden te bepalen. Ieder nieuw lid leest het reglement. Het reglement hangt te allen tijde uit in het clubhuis.

 Artikel 3: Toetreding - Door hun toetreding verbinden de leden zich ertoe het H.R. na te leven. Ook leden van andere clubs, op bezoek of deelnemend aan een wedstrijd en bezoekende leden (zie art. 6) moeten dit reglement naleven.

Artikel 4: Lidmaatschap - U wordt lid door het eenmalig invullen en tekenen van het aansluitingsformulier en jaarlijks betalen van lidgeld. - Alle leden die competitief de watersport (zouden) beoefenen, moeten een medische steekkaart indienen om verzekerd te worden tegen lichamelijke ongevallen. - Aard en bedrag van het lid- en liggelden (voor boten / surfplanken / kajaks en kano’s, enz) worden jaarlijks vastgesteld en kenbaar gemaakt. Alle betalingen geschieden op naam van WOS en gelden slechts voor een volledig kalenderjaar (1 jan. - 31 dec.). Men kan zich aansluiten onder één der volgende categorieën leden: l. Familiale hoofdleden II. jeugdleden,. III. Aanvullende leden: leden die in een andere club al lid zijn en bij WOS een aanvullend lidmaatschap betalen. Alle verzekeringen blijven echter bij de hoofdclub. Als bewijs van lidmaatschap worden de leden verzocht hun WOS-lidkaart steeds bij zich te hebben.

Artikel 5: Clubinstallaties - De clubinstallaties zijn gevestigd aan de Spuikom, Vicognedijk 30 en omvat: * clublokaal met bar, toiletten, kleedkamers en stortbaden. * loods voor het bergen van kano’s, kajaks, zeilplanken, SUPs en zeilboten met aanhorend een bergplaats voor clubmateriaal. * terrein naast de loods als ligplaatsen voor boten. * loods voor het bergen materiaal van de leden. * loods voor clubmateriaal.

Artikel 6: Gebruik van de clubinstallatie - Het gebruik van de clubinstallaties en tot het watervlak Spuikom is voorbehouden aan: a.) De leden van WOS b.) de deelnemers aan wedstrijden ingericht door/met medewerking van de club. c.) Bezoekers die gebruik willen maken van het wateroppervlak moeten zich eerst melden in het clublokaal en het tarief van de verlengde periode (dag, week, enz ... ) betaald hebben. d.) Cursisten ingeschreven in zeil-, SUP, kajak en kano stages. e.) De leden van andere clubs die bij WOS een aanvullend lidmaatschap betalen voor het geldende seizoen. We vertrouwen erop dat ALLE leden actief medewerken om personen die niet aan de hoger vermelde voorwaarden voldoen uit de clubinfrastructuur te weren. Indien een clublid eventueel een inbreuk vaststelt kan hij dat onmiddellijk melden bij het bestuur.

Artikel 7: Gebruik loodsen - De openingstijden van clublokaal en loods worden bekend gemaakt aan de leden. Voor wie buiten deze tijd zijn/haar materiaal in de loods wil uithalen om zijn watersportactiviteit uit te oefenen, kan tegen betaling van een waarborgsom, over een elektronische sleutel beschikken. Deze personen zijn zelf verantwoordelijk voor het goed afsluiten van deuren en poorten wanneer zij op het watervlak vertoeven of het clubterrein verlaten. De sleutel is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden doorgegeven. Overtreding van voorgaande verplichtingen kan aanleiding geven tot het oplopen van een schorsing of uitsluiting. Rookverbod in de loods.

 Artikel 8: Gebruik kleedkamers en sanitair - De kleedkamers, stortbaden en sanitair moeten proper achtergelaten worden. Zorg ervoor dat alle kranen steeds goed afgesloten worden. Waardevolle voorwerpen als portefeuille, uurwerk, sleutels worden het best in bewaring afgegeven aan de bar. Deze bewaring gebeurt in een brandkast. Het bestuur noch de VZW zijn echter verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal. Rookverbod in de kleedkamers.

Artikel 9: Clublokaal - Buiten de vernoemde personen in art. 6 mag een lid één of meer personen uitnodigen. Het gebruiken van eigen drank is niet toegelaten. Voor het te koop aanbieden van zeil-, SUP- of kajakmateriaal moeten de leden voorafgaand contact opnemen met de schipper. Hij zal het nodige doen om de info op het INFO-bord vast te prikken. Honden zijn toegelaten en moeten aan de leiband worden gehouden. Eventuele hondenuitwerpselen moeten door de eigenaar zelf onmiddellijk worden opgeruimd.

 Artikel 10: Verantwoordelijkheid – Verzekeringen - zeilen op zee en op de Spuikom veronderstelt te allen tijde het nemen van een risico. De leden beoefenen de watersport op ieder moment op eigen risico. Ieder lid is verplicht een verzekering ”burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden” te bezitten. De vereniging, noch haar bestuursleden, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of schade berokkend aan derden. Daarom moeten de leden zich ervan vergewissen dat hun B.A. eveneens verworven is t.o.v. de gebruikers van loods en buitenligplaatsen i.v.m. eventuele beschadiging tijdens de bergingsperiode. Bij zijn aansluiting heeft ieder lid eveneens getekend voor afstand van verhaal t.o.v. WOS, en moet zijn verzekering hiervan op de hoogte stellen. Wanneer een clublid een door hem verschuldigd bijdrage niet heeft betaald, heeft de club een pandrecht op boot of plank en bijhorende uitrusting. In het derde jaar wordt dit materiaal eigendom van de club. Achtergelaten zeil-/kajakmateriaal wordt gedurende 1 jaar bewaard ter beschikking van de eigenaar. Hiertoe wordt in het clublokaal een lijst uitgehangen. Na 1 jaar wordt het materiaal eigendom van de club.

 Artikel 11: Gebruik clubmateriaal Kan enkel bij aanwezigheid van personeel en betaling van een gebruiksvergoeding

Artikel 12: Sancties -  Bij het niet naleven of overtreden van het H.R. kunnen volgende sancties worden getroffen: - mondelinge of schriftelijke vermaning. - onmiddellijke verwijdering van het watervlak en clubinstallaties. - tijdelijke ontzegging van toegang tot het clubhuis en/of watervlak. - uitsluiting uit de club. Eén van deze sancties kan genomen worden door een bestuurslid en dient bevestigd te worden op de eerstvolgende vergadering van het bestuur comité zonder dat de getroffen sanctie intussen wordt opgeschort. Sancties zijn eveneens geldig tegen een clublid die zich onbehoorlijk gedraagt of getuigt van onsportieve geest.

Artikel 13: Toepassing huishoudelijk reglement - De leden van het bestuur comité hebben als plicht de bepalingen van het H.R. na te leven en te doen naleven. Zij hebben het recht om op ieder ogenblik een lid te wijzen op de toepassing van het H.R., eventueel maatregelen te treffen en de plicht het bestuur comité op de hoogte te brengen van de laakbare feiten. Ieder lid wordt verondersteld het H.R. na te leven. Klachten en/of onregelmatigheden moeten onmiddellijk door hen worden gemeld aan het bestuur. Ieder lid aanvaardt het gezag van de mensen die zetelen in het bestuur comité. Aan deze bepalingen kunnen door het bestuur wijzigingen en/of aanvullingen worden aangebracht.

DEEL 2 PRAKTISCHE LEEFREGELS WOS

A. Openingsuren - De club is tijdens het zeilseizoen iedere dag toegankelijk bij aanwezigheid van de schipper. In zijn afwezigheid zijn delen van de infrastructuur toegankelijk met de elektronische sleutel. Tijdens het voor- en najaar, is de club geopend op variabele tijdstippen. Fietsen kunnen geplaatst worden in de daartoe voorziene fietsenrekken. Bromfietsen dienen geplaatst op de parkeerstrook voor het clubhuis. De toegang tot loods en ligplaatsen moet steeds vrij gehouden worden.

B. Gebruik loods boten, kajaks  - Leden mogen uitsluitend de aan hen toegekende ligplaatsen gebruiken. Het bergen van ander materiaal kan maar houd rekening met uw buren – hinder. Bij beschadiging van materiaal van andere leden of van de club, is men persoonlijk verantwoordelijk. Wie wordt betrapt op diefstal zal in het bestuur comité besproken worden, dit kan leiden tot uitsluiting. Iedereen die een ligplaats wil kan deze aanvragen bij de schipper. Indien er geen plaatsen beschikbaar zijn wordt een wachtlijst aangelegd. - De vergoeding voor gebruik van kasten en ligplaatsen wordt ten laatst tegen 1 april betaald op rekening van de club. Na deze periode worden de ligplaatsen en kasten die nog niet werden betaald, leeggehaald. - Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de voorhanden zijnde ruimte beperken we het verdelen van de kasten tot 1 kast per actief lid (een actief lid is iemand die gedurende het seizoen op zeer regelmatige wijze zijn sport ter plaatse beoefent).

C. Gebruik van buitenligplaatsen - Leden met een buitenligplaats voor hun boot zijn zelf verantwoordelijk voor hun materiaal. De boten (al dan niet op een trailer) worden zo geplaatst dat zij geen enkele hinder vormen voor andere boten. De boten moeten met touwwerk worden vastgelegd om eventuele schade door bijvoorbeeld felle wind te voorkomen.

D. Gebruik van helling en aanlegsteigers - De helling naar de steigers moet steeds vrij blijven van zeilen, trailers enz. De trailers moeten na elk gebruik voor het te water laten van een boot, steeds teruggeplaatst worden op de parkeerstroken  of op het terrein "buitenligplaatsen". Ook de aanlegsteigers moeten vrij blijven om andere gebruikers niet te hinderen. De boten moeten steeds zover mogelijk aan de steigers gemeerd worden om deze zeilklaar te maken. Zeilboten moeten 's avonds steeds uit het water worden gehaald. Vissen of duiken van op een steiger is verboden.

E. Gebruik van het watervlak - Het watervlak is uitsluitend voorbehouden voor het zeilen, windsurfen, SUP en kajakken. Zwemmen, duiken, motorbootvaren met eigen boot, water- en jetskiën zijn strikt verboden behoudens schikkingen vastgesteld door het politiereglement. Het zeilen, SUP en kajakken gebeurt op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemers aan activiteiten en wedstrijden mogen niet gehinderd worden door andere watersporters. De zeilers en andere gebruikers van het wateroppervlak moeten de elementaire regels van het zeilreglement naleven. Het dragen van een zwemvest op het watervlak is verplichtend.

F. De club ondertekent de Panathlonverklaring

G. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

 

 

Voor het bestuur

 

 

Luc Vermeesch

Voorzitter

Watersport Oostende Spuikom